** -- ค้นหาข้อมูลบุคลากร -- **
** -- สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการกรอก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ บางคำของ ชื่อ หรือ นามสกุล -- **Search results :
ข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


สำนักงานบริหารคณะ
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
MAREEKEE MADENG มารีกี มะเด็ง พนักงานบริหารทั่วไป mareekee.m@psu.ac.th
SASIMA RADENAHMAD ศศิมา ระเด่นอาหมัด พนักงานบริหารทั่วไป sasima.ra@psu.ac.th
SULAIMAN DAMI สุไลมาน ดามิ พนักงานเทคนิค sulaiman.da@psu.ac.th
MAHAMATORLAE LEEWUN มาหะมะตอเละ ลีวัน พนักงานขับรถยนต์ mahamatorlae.l@psu.ac.th
SOMJATE BOONTAMCHAUY สมเจต บุญตามช่วย พนักงานขับรถยนต์ somjate.b@psu.ac.th
PARICHART MASNAD ปาริชาติ มาสเนตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร parichart.ma@psu.ac.th
LAILANEE ISKANDA ไลลานี อิสกันดาร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร lailanee.i@psu.ac.th
WANNA CHAIDEE วรรณา ใจดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร wanna.j@psu.ac.th
SUJIT PATCHPAYA สุจิต เพ็ชรพญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร sujid.p@psu.ac.th
ORAWAN KOSUM อรวรรณ โกสุม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร orawan.ko@psu.ac.th
EMRAT YINGKONG เอมรัตน์ ยิ่งคง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร emrat.y@psu.ac.th
NOOR HAIDA MOHD KAUS ดร.NOOR HAIDA MOHD KAUS ผู้เชี่ยวชาญ
PAPHATCHAYA KONTHATTHALIM ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม นักวิทยาศาสตร์ papadchaya.l@psu.ac.th
PISIPONG MEUNPRASERTDEE พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี นักวิทยาศาสตร์ pisit.m@psu.ac.th
FARIDAH JEHALEE ฟารีดะห์ เจะอาลี นักวิทยาศาสตร์ faridah.j@psu.ac.th
KHWANRUETAI ARTPAIRIN ขวัญฤทัย อาจไพรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา khwanruetai.a@psu.ac.th
NUTTAWAN SUKSATAN ณัฐวรรณ สุขสถาน นักวิชาการอุดมศึกษา nuttawan.s@psu.ac.th
NIHAFIZEE BINWAEDOLOH นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ นักวิชาการอุดมศึกษา nihafisee.b@psu.ac.th
RANGSINEE KONTHONG รังสินี ก้อนทอง นักวิชาการอุดมศึกษา rangsinee.k@psu.ac.th
SULAIMAN PALA สุไลมัน ปาล๊ะ นักวิชาการอุดมศึกษา sulaiman.p@psu.ac.th
ANGKANA RUEANGYANGMEE อังคณา เรืองยังมี นักวิชาการอุดมศึกษา angkana.kl@psu.ac.th
ACHAREEDA WANSULAIMAN อัชรีดา วันสุไลมาน นักวิชาการศึกษา achareeda.w@psu.ac.th
USANEE APIBALBAE อุษณีย์ อภิบาลแบ นักวิชาการศึกษา usanee.ap@psu.ac.th
FADIA ISHAK ฟาเดียร์ อิสเฮาะ นักวิชาการเงินและบัญชี fadia.i@psu.ac.th
MARIYAH BUMAMAH มารีย๊ะ บูมามะ นักวิชาการเงินและบัญชี mariyah.b@psu.ac.th
LATIFAH KARNDEE ลาตีฟะห์ การดี นักวิชาการเงินและบัญชี latifah.j@psu.ac.th
YAYA POHLOR ยะยา เปาะลอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ yaya.p@psu.ac.th
VASANA LOONJANG วาสนา ลุนแจ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน vasna.l@psu.ac.th
PHANUMAS PHUAKPHUM ภานุมาศ เผือกภูมิ ช่างเทคนิค panumas.p@psu.ac.th
MAROSENG SUAHMA มะรอเซ็ง สือมา ช่างเทคนิค maroseng.s@psu.ac.th
PRATEEP AUEANMONGKHON ประทีป เอื้อนมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pratip.a@psu.ac.th
PANIDA SAETANG พนิดา แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป panida.sa@psu.ac.th
PHONWILAT  SAELIM พรวิลาศ แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป phonwilat.s@psu.ac.th
HAREESAH KOHING ฮารีซะ กอฮิง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป hareesah.k@psu.ac.th


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
PRAWIT KONGJAN รศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ รองศาสตราจารย์ prawit.k@psu.ac.th
RATTANA JARIYABOON รศ.ดร.รัตนา จริยาบูรณ์ รองศาสตราจารย์ rattana.sa@psu.ac.th
WILAIRAT CHEEWASEDTHAM รศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม รองศาสตราจารย์ wilairat.c@psu.ac.th
SITTHISAK JANTARAT รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ รองศาสตราจารย์ sitthisak.j@psu.ac.th
KUA RITTIBOON ผศ.ดร.เกื้อ ฤทธิบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ kua.r@psu.ac.th
JAREERAT RUAMCHAROEN ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jareerat.su@psu.ac.th
JUTARUT WONGPATTANAPHON ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jutarut.t@psu.ac.th
TANYARATH UTAIPAN ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ tanyarath.u@psu.ac.th
TIDARUT VICHAIDID ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ tidarut.v@psu.ac.th
NAPRARATH WAIJAREAN ผศ.ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ naparat.w@psu.ac.th
PATTAMARAT RATTANACHUAY ผศ.ดร.ปฐมารัตน์ รัตนช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pattamarat.r@psu.ac.th
PREECHA KASIKAMPAIBOON ผศ.ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ preecha.kas@psu.ac.th
PUNGTIP KAEWTUBTIM ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pungtip.k@psu.ac.th
PATTANASUDA SIRINUPONG ผศ.ดร.พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pattanasuda.c@psu.ac.th
FAREEDA HAYEEYE ผศ.ดร.ฟารีดา หะยีเย๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ fareeda.ha@psu.ac.th
MONTIRA LEELAKRIANGSAK ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ montira.l@psu.ac.th
WALAIRAT BOURCHOOKARN ผศ.ดร.วไลรัตน์ บัวชูก้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ walairat.p@psu.ac.th
WEERAYA Treewanjutha ผศ.ดร.วีรยา ตรีวรรณจุฑา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ weeraya.k@psu.ac.th
SOMRAK PANPHON ผศ.ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ somrak.p@psu.ac.th
SAOWAPA CHOTISUWAN ผศ.ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ saowapa.c@psu.ac.th
ABDULMUTTA THATRIBUD ผศ.ดร.อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ abdulmutta.t@psu.ac.th
AREEFEN RASSAMESARD ผศ.ดร.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ areefen.r@psu.ac.th
URAIWAN KHUNJAN ผศ.ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ uraiwan.khu@psu.ac.th
CHAIWAT LERSVIRIYANANTAKUL ผศ.ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chaiwat.l@psu.ac.th
TANAKORN CHANTASUBAN ดร.ธนากร จันทสุบรรณ อาจารย์ tanakorn.c@psu.ac.th
NAREEMAS CHEHLAEH ดร.นารีมัส เจะและ อาจารย์ nareemas.c@psu.ac.th
PANJAN SUJJARITTHURAKARN ดร.ปานจันทน์ สุจริตธุรการ อาจารย์ panjan.s@psu.ac.th
ROMRAN CHUSIE ดร.โรมรัน ชูศรี อาจารย์ romran.c@psu.ac.th
WANPEN NAKLUA ดร.วันเพ็ญ นาเกลือ อาจารย์ wanpen.n@psu.ac.th
WISAWET WONGWAI ดร.วิศเวศ ว่องไว อาจารย์ wisawet.w@psu.ac.th
WAEWRUEDEE WAEWTHONGRAK ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ อาจารย์ waewruedee.w@psu.ac.th
SUPARADA SURAPANTHANAKORN ดร.ศุภรดา สุรพันธนากร อาจารย์ pancharee.s@psu.ac.th
SAIFON SITTIMONGKOL ดร.สายฝน สิทธิมงคล อาจารย์ saifon.si@psu.ac.th
SUNAREE BORDEEPONG ดร.สุนารี บดีพงศ์ อาจารย์ sunaree.b@psu.ac.th
PRAPHATSORN SAETANG ดร.ประภัสสร แซ่ตั้ง อาจารย์ praphatsorn.sa@psu.ac.th
PIYA PHANSUKE ปิยะ ผ่านศึก อาจารย์ piya.p@psu.ac.th
PIMONRAT THONGROY พิมลรัตน์ ทองโรย อาจารย์ pimonrat.t@psu.ac.th
RODIYA MANOR ดร.รอดียา มะนอ อาจารย์ rodiya.m@psu.ac.th
WANITA SEMCHUCHOT ดร.วานีตา เสมชูโชติ อาจารย์ wanita.p@psu.ac.th
SOMCHAI KOPOONPUT สมชาย กอพูนพัฒน์ อาจารย์ somchai.ko@psu.ac.th
SUPAPORN SAENGKAEW สุภาพร แสงแก้ว อาจารย์ supaporn.sae@psu.ac.th
SURAPA NUTTHAPORNNITCHAKUL ดร.สุรภา นัทพรนิชกุล อาจารย์ surapa.n@psu.ac.th
KIEDPARINYA LOONJANG เกียรติปริญญา ลุนแจ้ง นักวิทยาศาสตร์ kiedparinya.l@psu.ac.th
NATTANON SUMRIT ณัฐนนท์ สัมฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ nattanon.s@psu.ac.th
TRIN KHAWSUNG ตฤณ ขาวสังข์ นักวิทยาศาสตร์ trin.k@psu.ac.th
BURACHAT SRIPITAK ดร.บุรฉัตร ศรีพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์ burachat.s@psu.ac.th
SOMSAK BUATIP สมศักดิ์ บัวทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ somsak.bu@psu.ac.th
SUKALLAYA HEMMANEE สุกัลยา เหมมณี นักวิทยาศาสตร์ sukallaya.b@psu.ac.th
ARIS MAMING อาริส มะมิง นักวิทยาศาสตร์ aris.ma@psu.ac.th
PAOWARIT YUSO เปาวฤทธิ์ ยุโส้ นักวิชาการอุดมศึกษา paowarit.y@psu.ac.th
KHALIYAH SANI คอลีญะห์ สะนิ นักวิจัยหลังปริญญาเอก
MANOON ONGTHAVISUK มนูญ อ่องทวีสุข ช่างอิเล็กทรอนิกส์ manoon.se@psu.ac.th
MAHLIPENG WEAHAMAH มะลีเป็ง แวหามะ คนงานห้องทดลอง maleepeng.w@psu.ac.th
ROTJANA JEH-UBONG รจนา เจ๊ะอุบง คนงานห้องทดลอง rotjana.j@psu.ac.th


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
TAEWEE TONGDANG KARRILA รศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา รองศาสตราจารย์ taewee.t@psu.ac.th
PATCHARIN PAKDEECHANUAN รศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน รองศาสตราจารย์ patcharin.p@psu.ac.th
JARUWAN MANEESRI ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jaruwan.ma@psu.ac.th
THAMMARAT KAEWMANEE ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thammarat.k@psu.ac.th
PATTHAMAWADEE TONGKAEW ผศ.ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ patthamawadee.c@psu.ac.th
PIYAWAN BOONYANUPHONG ผศ.ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ piyawan.si@psu.ac.th
LAKSANA CHAIMONGKOL ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ laksana.c@psu.ac.th
SIWAPORN PINKAEW ผศ.ดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ siwaporn.p@psu.ac.th
UDOMLAK MATSATHIT ผศ.ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ udomlak.m@psu.ac.th
BISRI SOISON ดร.ใบศรี สร้อยสน อาจารย์ baisri.s@psu.ac.th
PHAKAWAT TONGNUANCHAN ดร.ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ phakawat.t@psu.ac.th
CHUMPHON NUMUANG ชุมพร หนูเมือง อาจารย์ chumphon.n@psu.ac.th
NETNAPID ONGSUWAN เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ อาจารย์ netnapid.o@psu.ac.th
SRILA SATOH ศรีลา สะเตาะ อาจารย์ srila.sa@psu.ac.th
KHOLIYOH TAMAE คอลีเย๊าะ ตาแม นักวิทยาศาสตร์ kholiyoh.t@psu.ac.th
SALEENA WAEHAMA ซาลีนา แวหามะ นักวิทยาศาสตร์
THAMMARAT SAMMAWATTANA ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ thammarat.sa@psu.ac.th
PATCHARA WAEMING พัชรา แวมิง นักวิทยาศาสตร์ patchara.sam@psu.ac.th
PATSARAPORN CHANFAK ภัสราภรณ์ จันฝาก นักวิทยาศาสตร์ patsarporn.c@psu.ac.th
LADARAT ALI ลดารัตน์ อาลี นักวิทยาศาสตร์ ladarat.a@psu.ac.th
SIRIPORN ARTNARONG ศิริพร อาจณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ siriporn.a@psu.ac.th
ALWANI CHARAWAE อัลวานีย์ จาราแว นักวิทยาศาสตร์ alwani.c@psu.ac.th
NUTTAYA KRAJAM ณัฐยา กระแจ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา nuttaya.k@psu.ac.th


สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
SIRIPEN WIKAISUKSAKUL รศ.ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล รองศาสตราจารย์ siripen.w@psu.ac.th
ANIRUTH PHON-ON รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน รองศาสตราจารย์ aniruth.p@psu.ac.th
APIRADEE SAE LIM รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม รองศาสตราจารย์ apiradee.s@psu.ac.th
ARTHIT INTARASIT รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ arthit.i@psu.ac.th
AREEYUTH SAMA-AE รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ รองศาสตราจารย์ areeyuth.s@psu.ac.th
KITTIYA KHONGKRAPHAN ผศ.ดร.กิตติยา คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ kittiya.k@psu.ac.th
KITTISAK TINPUN ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ kittisak.ti@psu.ac.th
KRIANGSAK DAMCHOOM ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ดำชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ kriangsak.d@psu.ac.th
SAOFEE BUSAMAN ผศ.ดร.เซาฟี บูสะมัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ saofee.b@psu.ac.th
TATDOW PANSOMBUT ผศ.ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ tatdow.pa@psu.ac.th
NIFATAMAH MAKAJE ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ nifatamah.m@psu.ac.th
NURIN DUREH ผศ.ดร.นูริน ดือเร๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ nurin.d@psu.ac.th
PAKWAN RIYAPAN ผศ.ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ pakwan.r@.psu.ac.th
MAYUENING ESO ผศ.ดร.มายือนิง อิสอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ mayuening.e@psu.ac.th
RATTIKAN SAELIM ผศ.ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ rattikan.s@psu.ac.th
RHYSA MCNEIL ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ rhysa.m@psu.ac.th
SOMPORN CHUAI-AREE ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ somporn.c@psu.ac.th
SALANG MUSIKASUWAN ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ salang.m@psu.ac.th
ANURAK BUSAMAN ผศ.ดร.อนุรักษ์ บูสะมัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ anurak.b@psu.ac.th
ATTACHAI UERANANTASUN ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ attachai.u@psu.ac.th
ARINDA MA-A-LEE ผศ.ดร.อารินดา มะอาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ arinda.m@psu.ac.th
AREENA HAZANEE ผศ.ดร.อารีนา ฮะซานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ areena.h@psu.ac.th
JARUNEE SAELEE ดร.จารุณี แซ่หลี อาจารย์ jarunee.sa@psu.ac.th
CHADAPHIM PHOTPHANLOET ดร.ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ อาจารย์ Chadaphim.p@psu.ac.th
SANTHANA CHAIMONTREE ดร.สันธนา ชัยมนตรี อาจารย์ santhana.c@psu.ac.th
SIRIPRAPA RITRAKSA ดร.สิริประภา ฤทธิ์รักษา อาจารย์ siriprapa.r@psu.ac.th
CHANPEN PHOKAEW จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว อาจารย์ chunpen.t@psu.ac.th
SUJUNYA BOONPRADIT สุจรรยา บุญประดิษฐ์ อาจารย์ sujunya.b@psu.ac.th
CHARAN KHWANFAI จรัญ ขวัญไฝ พนักงานพิมพ์ charan.k@psu.ac.th
DONALD ROY  MCNEIL ดร.DONALD ROY  MCNEIL ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
WISAN DERMLIM วิศาล เดิมหลิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wisan.d@psu.ac.th
SITIRAPEEAH MAMAH ซีตีรอปีอะห์ มามะ นักวิจัย sitirapeeah.m@psu.ac.th
ROBIYAH CHELOH รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ นักวิจัย
WAN-ANAN HARON วันอนันต์ ฮารน นักวิจัย
WEAKORIJOH KAMALEE แวกอรีเจาะห์ กามาลี นักวิจัย
ABDULRONING SIBU อับดุลรอนิง สิบู นักวิจัย abdulroning27@gmail.com
ASMA SAMOH อัสมะ สาเม๊าะ นักวิจัย
CHATREE KONGSOMBOON ชาตรี คงสมบูรณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ chatree.k@psu.ac.th
SUNAREE SUWANRO ดร.สุนารี สุวรรณโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sunaree.s@psu.ac.th


สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
SUKREE HAJISAMAE รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม รองศาสตราจารย์ sukree.h@psu.ac.th
RAPEEPORN RUANGCHUAY รศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย รองศาสตราจารย์ rapeeporn.r@psu.ac.th
JITIMA SUWANMALA ผศ.ดร.จิติมา สุวรรณมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jitima.s@psu.ac.th
NATTHAKORN WORAATHASIN ผศ.ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ natthakorn.w@psu.ac.th
THAINTIP KRAIPROM ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thaintip.k@psu.ac.th
PAYAP MASNIYOM ผศ.ดร.พายัพ มาศนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ payap.m@psu.ac.th
MANOON SIRINUPONG ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ manoon.si@psu.ac.th
APICHAI BOURCHOOKARN ผศ.ดร.อภิชัย บัวชูก้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ apichai.b@psu.ac.th
ARRAYA JEANMAS ผศ.ดร.อารยา เจียรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ araya.j@psu.ac.th
SAWEIT CHAIMONGKOL ผศ.เศวต ไชยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ saweit.c@psu.ac.th
SUTHA KLAOCHEED ผศ.สุธา เกลาฉีด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ sutha.k@psu.ac.th
OMMEE BENJAMA ผศ.อมมี เบญจมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ omme.b@psu.ac.th
JANTHIRA KAEWSRITHONG ดร.จันธิรา แก้วศรีทอง อาจารย์ janthira.k@psu.ac.th
NIRATTISAI PETCHSUPA ดร.นิรัติศัย เพชรสุภา อาจารย์ nirattisai.p@psu.ac.th
SUPAT KHONGPUANG ดร.สุพัฒน์ คงพ่วง อาจารย์ supat.k@psu.ac.th
EAKNARIN RUANGRAK ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ อาจารย์ eaknarin.r@psu.ac.th
NURAINEE SALAEMAE ดร.นูรไอนีย์ สะแลแม อาจารย์ nurainee.s@psu.ac.th
SOMNUEK SORNNOK สมนึก สอนนอก อาจารย์ somnuk.so@psu.ac.th
SOFIYUDIN MAAE สอฟียูดีน มะแอ อาจารย์ sofiyudin.m@psu.ac.th
KHAEM LONGNAPA แขม ล่องนภา พนักงานห้องปฏิบัติการ kam.r@psu.ac.th
JAIMAS SANG-ARUN ใจมาศ แสงอรุณ พนักงานห้องปฏิบัติการ jaimas.k@psu.ac.th
DOON PENGPATRA ดูน เพ็งภัตรา พนักงานห้องปฏิบัติการ doon.p@psu.ac.th
MILE SAE-ONG ไมล์ แซ่อ๋อง พนักงานห้องปฏิบัติการ mai.s@psu.ac.th
THAWAT RATTANAPHAN ธวัช รัตนพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ tawat.r@psu.ac.th
AMARIN THONGWAAN อัมรินทร์ ทองหวาน นักวิทยาศาสตร์ amarin.t@psu.ac.th
PUN YEESIN พัน ยี่สิ้น นักวิชาการประมง pun.y@psu.ac.th
CHARNWIT BENJAMA ชาญวิทย์ เบญจมะ นักวิชาการเกษตร charnwit.b@psu.ac.th
KAY KHINE SOE ดร.KAY KHINE SOE นักวิจัยหลังปริญญาเอก
SOONTON KAEWMORAGOD สุนทร แก้วมรกฏ ช่างระบบน้ำ
PAYON LIPIKUL พยนต์ ลิปิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป payon.l@psu.ac.th
MAHAMA ROMAH มาหามะ รอมะ คนงานเกษตร mahama.r@psu.ac.th


สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
KANNIKA SAHAKARO รศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร รองศาสตราจารย์ kannika.sah@psu.ac.th
NATINEE LOPATTANANON รศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ natinee.l@psu.ac.th
ANUWAT SAETUNG รศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง รองศาสตราจารย์ anuwat.s@psu.ac.th
ANOMA THITITHAMMAWONG รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ รองศาสตราจารย์ anoma.t@psu.ac.th
AZIZON KAESAMAN รศ.อาซีซัน แกสมาน รองศาสตราจารย์ azizon.k@psu.ac.th
SITISAIYIDAH SAIWARI ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ sitisaiyidah.s@psu.ac.th
TULYAPONG TULYAPITAK ผศ.ดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ tulyapong.t@psu.ac.th
NABIL HAYEEMASAE ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ nabil.h@psu.ac.th
BENCHA THONGNUANCHAN ผศ.ดร.เบญจ ทองนวลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ bencha.t@psu.ac.th
SUBHAN SALAEH ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ subhan.s@psu.ac.th
ADISAI RUNGVICHANIWAT ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ adisai.r@psu.ac.th
NATTAPONG NITHI-UTHAI ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย อาจารย์ nattapong.n@psu.ac.th
VIDCHAPON KHUIKHUI วิชพล คุ่ยคุ้ย พนักงานเทคนิค vidchapon.k@psu.ac.th
INYAS KAMAK อินยาส กามะ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ inyas.k@psu.ac.th
PANIDA WATCHANUNG พานิดา วัชนัง นักวิทยาศาสตร์ panida.w@psu.ac.th
SOMKIT SRISUWUN สมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ somkit.sr@psu.ac.th
APICHART TONLOHAKOON อภิชาติ ตันโลหะกุล นักวิทยาศาสตร์ apichart.to@.psu.ac.th
RATTANAWADEE NINJAN ดร.รัตนาวดี นิลจันทร์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก rattanawadee.n@psu.ac.th
ABSORN JONGRAKWATTANA อัปษร จงรักษ์วัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป absorn.j@psu.ac.th
SIRADANAI SULONG สิรดนัย สุหลง คนงานห้องทดลอง hamah.s@psu.ac.th


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
THANITTHA TRIPANYA ธนิษฐา ไตรปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป thanittha.t@psu.ac.th


ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
DEHMA KANIRAE เดะมะ กะนิแร คนงานเกษตร dehma-k@bunga.pn.psu.ac.th


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address


หน่วยงานอื่นๆ
Name-Surname[Eng] Name-Surname[Thai] Position E-mail Address
KITTISAK NACARO กิตติศักดิ์ นาคะโร พนักงานทั่วไป kittisak.na@psu.ac.th
RAMPHUENG WIBOON-AT รำพึง วิบูลย์อรรถ พนักงานทั่วไป ramphueng.w@psu.ac.th
WILAS CHAIREE วิลาศ ไชยรีย์ พนักงานทั่วไป wilas.c@psu.ac.th
SINEENAT PEEKAEW สินีนาฏ ปี่แก้ว พนักงานทั่วไป sineenat.p@psu.ac.th
PANTHANAPON PONPHATCHAPHAT ปัญธนภร พรธัชภัทร์ แม่บ้าน panthanapon.p@g.psu.ac.th
SAREEPAH SALEH ซาลีป๊ะ สาและ พนักงานทั่วไป sareepah.s@psu.ac.th